Featured Articles

นักศึกษารหัส 55 ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสอบวัดมาตรฐานความรู้

นักศึกษารหัส 55 ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสอบวัดมาตรฐานความรู้ และนักศึกษารหัส 56
ขอให้ลงทะเบียนเพื่อสอบวัดมาตรฐานความรู้ที่ระบบระบบบริการการศึกษา reg.utcc.ac.th
ในช่วงเพิ่มเติมเพิกถอนการลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 24 ส.ค. - 4 ก.ย. 58


หากนักศึกษามีข้อสงสัย ให้ติดตามข่าวสารได้ที่ FB UTCC EXIT EXAM

คุณปาริชาต  โทร 02-697-6344  หรือคุณ ประภัสสร โทร. 02-697-6897 
ฝ่ายวิชาการ อาคาร 10 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย