UTCC Online Examination
 
 
 
 
 
 
 
 

Featured Articles

หากนักศึกษามีข้อสงสัย

หากนักศึกษามีข้อสงสัย ให้ติดตามข่าวสารได้ที่ FB UTCC EXIT EXAM

คุณศศิธร  หรือ คุณสุภาณี  โทร 02-697-6339 
ฝ่ายวิชาการ อาคาร 10 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย