Featured Articles

Exit Exam ประจำภาคปลาย 2560

ปฎิทิน Exit Exam ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 สำนักทะเบียนและประมวลจะลงทะเบียนสอบรายวิชา Exit 01 โดยลงทะเบียนให้เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (เทียบโอน) ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา HG012 ภาษาอังกฤษ4 เท่านั้น ส่วนนักศึกษาคนใดที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขข้างต้น แต่ลงทะเบียนวิชา HG012 สามารถลงทะเบียนสอบวิชา Exit 01 ด้วยตนเองได้

หากนักศึกษามีข้อสงสัย

หากนักศึกษามีข้อสงสัย ให้ติดตามข่าวสารได้ที่ FB UTCC EXIT EXAM

คุณศศิธร  หรือ คุณสุภาณี  โทร 02-697-6339 
ฝ่ายวิชาการ อาคาร 10 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย